{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
KATEGORİLER

Üye Olun


CİNSİYET:

KADIN ERKEK
Üye olmadan önce lütfen Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. Aydınlatma metnine her zaman sitedeki bu linkten veya mobil uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl A.Ş. tarafından kampanya ve ürünler hakkında E-Posta ile tarafımla iletişim kurulmasına izin veriyorum.
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl A.Ş. tarafından kampanya ve ürünler hakkında SMS ile tarafımla iletişim kurulmasına izin veriyorum.
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl A.Ş. tarafından kampanya ve ürünler hakkında Arama ile tarafımla iletişim kurulmasına izin veriyorum.
Üyelik Sözleşmesini'ni Okudum ve Onaylıyorum.*
Açık Rıza Metni'ni Okudum ve Onaylıyorum.*
Kayıt Ol

MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verilerinizin [VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ] tarafından tarafınızla iletişime geçilerek ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesini ve aşağıda tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

VAKKO KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, [VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ] (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizce bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların ("Amaçlar”) yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki Amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri iletişim bilgilerinin      güncellenmesi için kimlik, iletişim verileriniz,
 • Satış kayıtlarının açılması ve      faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik,      iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,
 • Şirketimizin ürün ve      hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya      ifası için kimlik, iletişim, müşteri      işlem, finans verileriniz.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine      getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri      işlem verileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan      kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik,      iletişim, müşteri işlem verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama      yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliği      verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının      mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin      gerçekleştirilmesi için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen      ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz      tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin      yürütülmesi için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans      verileriniz,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile      iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş      güvenliğinin temini için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz,
 • Şirketimizin ticari ve iş      stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Hukuk işlerinin takibi ve      yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri      işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet      verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin      yürütülmesi için işlem güvenliği      verileriniz,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin      gerçekleştirilmesi için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem      verileriniz,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal      iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet      verileriniz,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma,      promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik,      iletişim verileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve      şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik,      iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve      hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin      gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz      tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım      alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere      önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik ve iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi,
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Vakko Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, Vakko Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini; Vakko Holding A.Ş. Şirketi Vakko KVK Komitesi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten, noter kanalı ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile KVKK@vakko.com.tr adresine yapabilecektir.

Kullanım Koşulları

İşbu https://vakko.com sitesinin (“Site”) tüm hakları Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.ye (“Vakko”) aittir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

I. Açıklama

Site’ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Site'nin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Vakko, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. Vakko’nun Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Site’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve VAKKO tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan Vakko Web Sitesi Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

II. Hizmet İçeriği

VAKKO’nun, Site üzerinden vereceği hizmet; VAKKO online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, VAKKO'nun stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

III. Genel Koşul ve Hükümler

VAKKO, Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

VAKKO, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Site’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı(sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran VAKKO'nun mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. VAKKO, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

VAKKO, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

VAKKO mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların Siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Vakko’nun sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Vakko’nun hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

Vakko, Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Vakko’nun hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Vakko’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

CEP NUMARASI DOĞRULAMA
Lütfen aşağıdaki alana cep telefonu numaranıza gönderilen pin kodunu giriniz.
Doğrulama Başarısız
GÖNDER

Zaten üye misiniz Giriş Yap