Aydınlatma metni

VAKKO KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizce bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların ('Amaçlar') yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki Amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi için kimlik, iletişim verileriniz,

• Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliği verileriniz,

• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans verileriniz,

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz,

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için işlem güvenliği verileriniz, Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem verileriniz,

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet verileriniz,

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim verileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

Kimlik ve iletişim bilgilerinizin Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. tarafından tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Açık rızanıza dayalı olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz bu şirketler tarafından tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Vakko grup şirketleri ile

• Meşru menfaat dayalı olarak, ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için yurt içinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse bilgi talep etme,

c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e)Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Vakko Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, Vakko Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini; Vakko Holding A.Ş. Şirketi Vakko KVK Komitesi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten, noter kanalı ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile KVKK@vakko.com.tr adresine yapabilecektir.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SAN. İŞL. A.Ş.
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Aydınlatma Metni kapsamında Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. tarafından kimlik ve iletişim bilgilerimin aşağıda tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerime reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu şirketler tarafından da aynı amaçla işlenmesi amacıyla Vakko grup şirketleri ile paylaşılmasını, dolayısıyla Vakko Grup Şirketlerinden de ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.

☐ SMS☐ E-Posta☐ Telefon

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: